Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Plan strategiczny w dziedzinie technologii energetycznych SET 

... transfer nowej wiedzy do przesiębiorstw


TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE

KOMISJA EUROPEJSKA zaproponowała plan
strategiczny w dziedzinie technologii energetycznych
(SET - strategic energy technology), stawiając sobie za cel
pobudzenia badań ukierunkowanych na nowe technologie o niskiej emisji, które będą potrzebne Europie, jeśli chce ona osiągnąć swoje zamierzenia w dziedzinie zmian klimatu. Przejście europejskich sieci i infrastruktury energetycznej na system o niskiej emisji dwutlenku węgla będzie wymagało ogromnych zmian, wiążących się ze znaczącymi inwestycjami w wielu różnych sektorach. UE wyznaczyła sobie cel ograniczenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., a do 2050 r. ma nadzieję zmniejszyć emisję o 60- 80%. Osiągnięcie tych ambitnych zamierzeń będzie wymagało nowych technologii i jeśli Europa nie przejmie inicjatywy w ich opracowywaniu, uczynią to inne regiony świata. „Decyzje podjęte w ciągu najbliższych 10- 15 lat będą miały głębokie konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu oraz wzrostu i zatrudnienia w Europie. Jeśli zostaniemy w tyle w coraz bardziej intensywnej globalnej rywalizacji o rynki technologii o niskiej emisji, ryzykujemy osiągnięcie naszych celów za pomocą importowanych technologii” - ostrzegł komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs. Obecnie badania nad energią w Europie są niestety niedofinansowane, rozproszone i źle skoordynowane. W procesie innowacji energetycznych występują słabości strukturalne, a publiczne budżety na badania nad energią znacznie się skurczyły od lat 80.

„Mamy szansę osiągnięcia pozycji światowych liderów w technologiach niskoemisyjnych, jednak jeśli Europa nie zacznie współdziałać bardziej efektywnie, zaprzepaścimy tę szansę, a korzyści ekonomiczne wynikające z przejścia do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla będą czerpać inni” - powiedział komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik. „Pomysły, które dziś przedstawia Komisja, pozwolą Europie opracować światowej klasy szeroki wachlarz tanich, czystych, wydajnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych”.

W nowym planie wytycza się szereg działań mających na celu poradzenie sobie z rozproszeniem europejskich badań nad energią. Działania te uwzględniają utworzenie europejskich inicjatyw przemysłowych, które zgromadzą odpowiednie środki i podmioty w danym sektorze, np. w sektorze energii wiatrowej, słonecznej, bioenergii i w sektorze rozszczepienia jądra atomu. Sposób funkcjonowania tych inicjatyw będzie różny w poszczególnych sektorach, jednak jest szansa, że niektóre z nich można byłoby ustanowić jako wspólne inicjatywy technologiczne (JTIs - joint technology initiatives).

Komisja proponuje również utworzenie europejskiego sojuszu na rzecz badań nad energią, który ożywi współpracę pomiędzy wieloma dyscyplinami naukowymi zaangażowanymi w badania mające wpływ na technologie energetyczne, np. fizyką, chemią, materiałoznawstwem i naukami inżynieryjnymi.

Aby wszyscy decydenci polityczni i interesariusze w sektorze energetycznym byli poinformowani o najnowszych technologiach i koncepcjach, Komisja ustanowi europejski system technologii energetycznych i będzie nim zarządzać. System taki będzie zapewniał najświeższe informacje na temat nowych technologii i barier, umożliwiając orientowanie się w tych zagadnieniach i dalszy rozwój.

Przejście europejskich sieci i infrastruktury energetycznej na system o niskiej emisji dwutlenku węgla będzie wymagało ogromnych zmian, wiążących się ze znaczącymi inwestycjami w wielu różnych sektorach. W związku z tym głównym priorytetem jest zaplanowanie sposobów jak najskuteczniejszego przeprowadzenia tych zmian, dlatego w 2008 r. Komisja sformułuje swoje koncepcje w tej dziedzinie.

Wreszcie, grupa sterująca Wspólnoty Europejskiej (WE) zajmująca się SET umożliwi Komisji i państwom członkowskim UE zaplanowanie wspólnych działań oraz skoordynowanie polityk i programów.

Ponieważ poważnym problemem jest brak środków finansowych na badania nad energią, pod koniec 2008 r. Komisja przedstawi komunikat na temat finansowania technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla. Zostaną w nim przeanalizowane potrzeby w zakresie środków i przedstawione możliwe sposoby pozyskiwania większych inwestycji z wielu źródeł. Postęp inicjatyw wyznaczonych w nowym planie działań zostanie poddany ocenie podczas europejskiego szczytu poświęconego technologiom energetycznym, który odbędzie się w 2009 r.

W swoich komentarzach dotyczących planu Europejska Rada Energii Odnawialnej (EREC - European Renewable Energy Council) z zadowoleniem przyjęła koncepcję europejskich inicjatyw przemysłowych, wyrażając jednak ubolewanie, że inicjatywy te będą koncentrować się w przeważającym stopniu na elektryczności i transporcie. „Nie zajęto się w sposób należyty sektorem ogrzewania i chłodzenia, a przecież sektor ten odpowiada za około 50% łącznego końcowego zużycia energii w UE” - powiedział Oliver Schäfer, dyrektor ds. polityki w EREC.

… źródło FOCUS