Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów M¦P pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywno¶ci energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodz±co-absorbuj±co-akumuluj±cy ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ¶cieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urz±d Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedz±, że czego¶ zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jaki¶ nieuk, który tego nie wie. I on wła¶nie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własno¶ci wył±cznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wci±ż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osi±gnięcie neutralno¶ci klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierz±t i ro¶lin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do ¶wiatowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodz±cy
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotycz±ce głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochron± ¶rodowiska i niskoemisyjnymi urz±dzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwi±zań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wył±czne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wył±czno¶ć na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgło¶ się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentuj±cy autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "O¶rodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjno¶ci

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z tre¶ci± i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własno¶ci intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własno¶ci Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w ¦wieradowie Zdroju odno¶nie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w ¦wieradowie Zdroju odno¶nie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze ¦wieradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA O¶rodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

O¶rodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z my¶l± o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w O¶rodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w ¦wieradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wynalazek 015 - G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji 

Wynalazek - G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej ... więcej PROJEKT X

GˇSIENICA WIELORZĘDOWA
ZWŁASZCZA do CZOŁGU w wersji
trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej


Wynalazek P.364951
zgł. do UPRP z 09.02.2004r. zastrzeżenia patentowe (15)
Uprawniony : Kramarz Józef, Twórca przedmiotu : Kramarz Józef, Dębica, PL

>>> następny wynalazek (016)

Kolejny z naszych wynalazków
w zakresie nowej koncepcji budowy
czołgów nowej generacji o innym zestaleniu
wieży z kadłubem oraz innych zespołach trakcyjnych,
rozpoczynaj±cy od podstaw serię wynalazków do Projektu X


Opublikowany

Dalej kolejny wynalazek

Powrót do historii i chronologii wynalazków

Historia i losy tego wynalazku, inspiracji i celu jaki przy¶wiecał jego twórcy, wkrótce

zobacz tymczasem ... Projekt X w PDF

Wynalazek uczestniczy i tworzy udział w Projekcie X stanowi±cym w cało¶ci polsk± my¶l techniczn± w zakresie budowy i rozwoju czołgu "x" ustalon± szeregiem naszych wynalazków w tym obszarze wiedzy technicznej oraz opatentowanego stanu techniki ¶wiatowej.

więcej ... projekt koncepcyjny polskiego czołgu X

B+R Patenty Prawa Ochronne Kramarz Polska - Patent 205164 do Projektu X ... więcej opis i projekt koncepcyjny polskiego czołgu X oraz G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej

Patent NR 205164 na G±sienicę wielorzędow± zwłaszcza do czołgu w wersji … na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205164 z roku 2004 do Projektu X

PATENT PL 205164 - Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205164 z roku 2004 do Projektu X ... więcej opis i Projekt XPATENT PL 205164 - Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205164 z roku 2004 do Projektu X ... więcej opis i Projekt XPATENT PL 205164 - Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205164 z roku 2004 do Projektu X ... więcej opis i Projekt XPATENT PL 205164 - Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205164 z roku 2004 do Projektu X ... więcej opis i Projekt X

...

Zastrzeżenia patentowe dla tej wersji g±sienic czołgu nowej generacji z Projektu X

1. G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno jezdnej, znamienna tym, że wersja trzy-jezdna (10) składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałym stosunku szeroko¶ci jak 1:1:1 i trzech różnych wysoko¶ciach oraz ich długo¶ci obwodowej w którym to układzie g±sienica (10) stanowi zł±czony i aktywny układ trakcyjny, kryty w całym swym obrysie (11) w cało¶ci we wnęce wewnętrznej (12) pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o wektor (16).

2. G±sienica według zastrz. 1, znamienna tym, że g±sienica wewnętrzna (3) napięta jest w sposób stały na kole zębatym (21) a dwa zewnętrzne rzędy g±sienicy (1) i (2) napięte s± w sposób ruchomy na kołach zębatych (19) i (20) zamocowanych tak w odrębnych mechanizmach dĽwigowo-skokowych i hydrauliczno-krzywkowych (4) i (5) podnosz±cych maksymalnie g±sienice (1) i (2) do wysoko¶ci g±sienicy (3).

3. G±sienica według zastrz. 1, znamienna tym, że składa się z odrębnych zębatych przekładni (7) i (6) za pomoc± których koło zębate (21) g±sienicy (3) przekazuje napęd poprzez przekładnię (7) na koło (20) g±sienicy (2) a te następnie poprzez przekładnie (6) na koło (19) g±sienicy (1).

4. G±sienica według zastrz. 1, znamienna tym, że koła zębate przekładni (6) i (7) s± tak ustalone w ¶rednicy i sprzęgu wzajemnym z kołami (19) i (20), że prędko¶ć obwodowa g±sienicy (2) i g±sienicy (1) została zrównana z prędko¶ci± posuwow± g±sienicy (3) w stopniu równym rzędom g±sienicy (10).

5. G±sienica według zastrz. 1, znamienna tym, że wnęka wewnętrzna (12) składa się z płaszczyzny spływu pancerza (13) i płaszczyzny pod spływu (14) o k±cie dowolnie tworz±cym krawędĽ spływu (15) do mocowania tak na niej modułów zewnętrznych pancerza (17) oraz w niej modułów wewnętrznych pancerza (18) wraz z g±sienic± trzy-jezdn± (10).

6. G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno jezdnej, znamienna tym, że wersja dwu-jezdna (9) składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałym stosunku szeroko¶ci jak 1:1:1 i trzech różnych wysoko¶ciach oraz ich długo¶ci obwodowej w którym to układzie g±sienice (2) i (3) stanowi± tylko zł±czony i aktywny układ trakcyjny, kryty tak wraz z nieaktywn± g±sienic± (1) w całym swym obrysie (11) w cało¶ci we wnęce wewnętrznej (12) pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o wektor (16).

7. G±sienica według zastrz. 6, znamienna tym, że g±sienica wewnętrzna (3) napięta jest w sposób stały na kole zębatym (21) a dwa zewnętrzne rzędy g±sienicy (1) i (2) napięte s± w sposób ruchomy na kołach zębatych (19) i (20) zamocowanych tak w odrębnych mechanizmach dĽwigowo-skokowych i hydrauliczno-krzywkowych (4) i (5).

8. G±sienica według zastrz. 6, znamienna tym, że składa się z odrębnych zębatych przekładni (7) i (6) za pomoc± których koło zębate (21) g±sienicy (3) przekazuje napęd poprzez przekładnię (7) na koło (20) g±sienicy (2) podczas gdy mechanizm dĽwigowo-skokowy i hydrauliczno-krzywkowy (4) rozł±cza napęd na g±sienicę (1) poprzez jej podniesienie o dany skok co skutkuje aktywno¶ci± trakcyjn± tylko dwóch g±sienic (3) i (2).

9. G±sienica według zastrz. 6, znamienna tym, że koła zębate przekładni (6) i (7) s± tak ustalone w ¶rednicy i sprzęgu wzajemnym z kołami (19) i (20), że prędko¶ć obwodowa g±sienicy (2) i g±sienicy (1) została zrównana z prędko¶ci± posuwow± g±sienicy (3) w stopniu równym rzędom g±sienicy (9).

itd. jak w opisie patentowym z 2004 roku.

opis patentowy PL 205164 w PDF

Zobacz też ... inne rysunki czołgu x z polskiego projektu budowy czołgu IV generacji

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 205162 - G±sienica dwurzedowa czołgu

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 205165 - Pancerz komorowy czołgu

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 205163 - Kadłub diamentowy czołgu

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 208545 - Sposób zmiany wysoko¶ci czołgu

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 208546 - Bryła jednolita krzywoliniowa czołgu

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 208542 - Budowa przedziału bojowego czołgu

Rysunki czołgu nowej generacji z Patentu PL 208547 - Budowa podno¶nika stempla czołgu

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playli¶cie nowych wynalazków i praw